Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser for KanSelvVilSelv IVS

Version 1. Maj 2018

1. Gyldighed

1.1 Nærværende salgs- og levringsbetingelser gælder for alle samarbejdsaftaler, salg og leverancer med mindre andet er skriftligt aftalt.

1.2 Ved uoverensstemmelse mellem parternes individuelle betingelser er Kanselvvilselv IVS´ almindelige salgs- og levringsbetingelser gældende.

 

2. Modtagelse af ordre

2.1 Ved modtagelse af en ordre og betaling heraf fremsender KanSelvVilSelv IVS hurtigst muligt en adgangskode til den brugerkonto, der oprettes til kunden. Ligeledes fremsendes nærmere specifikation på det købte.

 

3. Samarbejdsaftaler

3.1 Ved indgåelse af samarbejdsaftaler fremsender KanSelvVilSelv IVS hurtigst muligt en samarbejdsaftale med nærmere præcisering af opgavens omgang samt de individuelle vilkår hvorunder opgaven skal udføres.

3.2 Endelig indgåelse af samarbejdsaftale sker ved begge parters underskrift.

 

4. Pris

4.1 Alle angivne priser i forhold til kunder er angivet i DKK inkl. moms. Betalingsbetingelserne er netto kontant. Faktura beløb trækkes automatisk ved oprettelse af bruger konto med adgang til tilkøbt workshop.

4.2 Alle angivne priser i forhold til samarbejdspartnere er angivet i DKK plus moms.

 

5. Betaling

5.1 Der betales kontant ved afgivelse af ordre.

5.2 Der betales efter nærmere specificerede vilkår i forhold til samarbejdspartnere. De nærmere vilkår fremgår af den mellem parterne indgåede samarbejdsaftale.

 

6. Levering

6.1 Ved køb af online workshop sker levering umiddelbart efter registrering og oprettelse af brugerkonto.

6.2 Det nærmere tidspunkt for levering af workshops som kræver fysisk tilstedeværelse vil fremgå af ordrebekræftelsen.

6.3 Manglende deltagelse i en konkret workshop som kræver fysiske tilstedeværelse grundet kundens forhold, er KanSelvVilSelv IVS uvedkommende, og vil ikke blive refunderet.

6.4 Ændringer i leveringstidspunkt som følge af KanSelvVilSelv IVS´ forhold vil blive meddelt kunden skriftligt.

 

7. Reklamation

7.1 Reklamation over afholdt workshop eller andet købt produkt skal ske skriftligt senest 8 dage efter levering.

 

8. Force Majeure

8.1 KanSelvVilSelv IVS hæfter ikke for hel eller delvis forsinkelse eller manglende opfyldelse som følge af force majeure, herunder krig, oprør, strejke, lockout, blokade, mangler ved leverancer fra underleverandører eller forsinkelse med sådanne, IT-nedbrud eller lignende som KanSelvVilSelv IVS´ ikke har kunnet undgå og hvis følger KanSelvVilSelv IVS ikke har kunnet afværge.

 

9. Persondata

9.1 Ved afgivelse af ordre og/eller tiltrædelse til samarbejdsaftale giver kunden og/eller samarbejdspartneren samtidigt samtykke til at KanSelvVilSelv IVS behandler data i det omfang det er sagligt begrundet. Vi behandler typisk følgende data: Dit CVR Nr., dit navn, telefonnummer, din e-mailadresse og postadresse. Data bruges for dels at oprette dig i vores økonomi system og dels for at vi kan kommunikere med dig. Har vi brug for at behandle særligt følsomme persondata, vil dette fremgå udtrykkeligt i det endelige aftalegrundlag, og vil ikke ske uden dit udtrykkelige samtykke, og efter nærmere afgrænset formålsbeskrivelse.

9.2 Som registreret i vores system har kunden og/eller samarbejdspartneren til enhver tid ret til indsigt i hvilke data og til hvilket formål vi opbevarer og behandler data på dig. Ønsker du at påberåbe dig retten til indsigt sker det ved at rette skriftlig henvendelse til den dataansvarlige: maria@kanselvvilselv.dk

9.3 Som registreret i vores system har kunden og/eller samarbejdspartneren til enhver tid ret til at få data berigtiget såfremt der er sket ændringer, som kræver en sådanne berigtigelser. Berigtigelse sker ved at rette skriftlig henvendelse til den dataansvarlige: maria@kanselvvilselv.dk

9.4. Ved afgivelse af ordre og/eller tiltrædelse til samarbejdsaftale gives kunden og/eller samarbejdspartneren samtidig mulighed for til enhver tid at tilbagetrække et afgivet samtykke til databehandling samt til at få slettet data. Sker dette vil der blive truffet passende foranstaltninger for at imødekomme et sådanne ønske. Foreligger der lovhjemmel for at data opretholdes og behandles vil et ønske om at få slettet data dog først blive effektueret – idet omfang det er rimeligt, når den lovhjemlede tidsfrist er udløbet.

 

10. Ophavsret

10.1 Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af det via brugerkonto tilgængelige materiale, det være sig på skrift og/eller som workshops og både helt eller delvist er uden KanSelvVilSelv IVS´ skriftlige samtykke ikke tilladt.

10.2 Overtrædelse af de i pkt. 10.1 nævnte rettigheder vil blive retsforfulgt i henhold til de til enhver tid gældende regler på området.

 

11. Lovvalg og værneting

11.1 Enhver uoverensstemmelse skal forsøgt løst i mindelig hed.

11.1 Såfremt en uoverensstemmelse ikke kan søges løst i mindelighed skal den afgøres efter gældende dansk ret og med retten i Horsens som værneting.

 

Kanselvvilselv IVS
Gl. Ryevej 3A, 1. tv, 8740 Brædstrup
Mail: maria@boldbird.dk
WEB: www.kanselvvilselv.dk
CVR Nr. 39535785
Bank: Reg Nr.: 6128 Konto.: 0013143927